Warunki stawiane kandydatom:

1) Ukończone 21 lat;

2) Prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

3) Brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (poświadczone własnoręcznym podpisem).

 

Egzamin

Przed rozpoczęciem egzaminu osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ADR musi złożyć u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej formularz zgłoszeniowy wraz z jedną kolorową fotografią o wymiarach 3,5cm x 4,5cm.

Każdy z kursów ADR kończy się egzaminem w formie testowej. Do zaliczenia wymagane jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań.

 

Cel i zakres

Celem udziału w kursie jest uzyskanie wiedzy w zakresie przepisów Umowy Europejskiej ADR oraz praktyczne posługiwanie się tą wiedzą.

 

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR obejmuje:

1) Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

2) Główne rodzaje zagrożeń

3) Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa

4) Obowiązki kierowcy przewożącego towary niebezpieczne

5) Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich

6) Czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku

7) Środki ostrożności podczas załadunku, przewozu oraz rozładunku

8) Oznakowanie opakowań

9) Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej

10) Informacje na temat ochrony środowiska

11) Oznakowanie pojazdów nalepkami ostrzegawczymi oraz tablicami barwy pomarańczowej

12) Informacje na temat transportu kombinowanego

13) Omówienie ograniczeń przejazdu przez tunele

 

Kursy specjalistyczne:

1) Przewóz w cysternach

2) Przewóz materiałów wybuchowych (klasa 1)

3) Przewóz materiałów promieniotwórczych (klasa 7)

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje:

1) Szczególne wymagania dotyczące pojazdów

2) Zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunków

3) Ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern

4) Przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów

5) Informacje dotyczące świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

6) Zasady znakowania cystern nalepkami i znakami ostrzegawczymi oraz tablicami barwy pomarańczowej

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje:

1) Zagrożenia stwarzane przez towary wybuchowe

2) Zakazy pakowania i ładowania razem towarów klasy 1

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje:

1)  Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem towarów promieniotwórczych

2) Zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

3) Środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z udziałem materiałów promieniotwórczych